സമ്പത്ത് മാർഗമാണ് ; ലക്ഷ്യമല്ല – അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മദീനി