ശഅബാന്‍ (شعبان), അറിയേണ്ടതും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതും – അബ്ദുല്‍ ജബ്ബാര്‍ മദീനി