ശഅബാൻ മാസം : ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആറ് കാര്യങ്ങൾ – സൽമാൻ സ്വലാഹി