ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുന്‍ റസൂലുല്ലാഹ് (ജുമുഅ ഖുതുബകള്‍) – അബ്ദുല്‍ മുഹ്സിന്‍ ഐദീദ്

ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുന്‍ റസൂലുല്ലാഹ് എന്ന ശഹാദത് കലിമയുടെ ശ്രേഷ്ഠതയും, അര്‍ത്ഥവും വിവരിക്കുന്ന ജുമുഅ ഖുതുബകള്‍.