ശിക്ഷാവിധികള്‍ അനുഗ്രഹമാണ് – അബ്ദുല്‍ ജബ്ബാര്‍ മദീനി