ശിര്‍ക്കുല്‍ അക്ബര്‍ (الشرك الاكبر) – ഹാഷിം സ്വലാഹി