‘ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്’യുടെ ശര്‍ത്വുകള്‍ (شروط لا إله إلا الله) [Part 1-2] – നസീം അലി

Based on the Sharh (of شروط لا إله إلا الله – of Sheikh Muhammed Bin Abdul Wahab) by Sheikh Raslan