ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും സൗഭാഗ്യം നേടാനുള്ള 3 കാര്യങ്ങൾ – നിയാഫ് ബിൻ ഖാലിദ്