സുന്നത്തിനെ മുറുകെ പിടിക്കുക, ബിദ്അത്തിനെ സൂക്ഷിക്കുക – അസ്ഹറുദീൻ കാഞ്ഞങ്ങാട്‌