[02] സൂറത്തുല്‍ ബഖറ (سورة البقرة) (Ayah 1-20) – യാസിര്‍ ബിന്‍ ഹംസ