[18] സൂറത്തുല്‍ കഹ്ഫ്‌ (سورة الكهف) [Parts – 21] – അബ്ദുല്‍ ജബ്ബാര്‍ മദീനി