[103] സൂറത്തുല്‍ അസ്വര്‍ (سورة العصر) – അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മദീനി