[113] സൂറത്തുല്‍ ഫലഖ് (سورة الفلق) – നിയാഫ് ബിന്‍ ഖാലിദ്