[49] സൂറത്തുല്‍ ഹുജുറാത്ത് (سورة الحجرات) – അബ്ദുല്‍ ജബ്ബാര്‍ മദീനി