[107] സൂറത്തുല്‍ മാഊന്‍ (سورة الماعون) – അബ്ദുല്‍ ജബ്ബാര്‍ മദീനി