[50] സൂറത്തു ഖ്വാഫ് (سورة ق) – അബ്ദുല്‍ ജബ്ബാര്‍ മദീനി