[102] സൂറത്തുത് തകാഥുര്‍ (سورة التكاثر) – അബ്ദുല്‍ ജബ്ബാര്‍ മദീനി