[02] സൂറത്തുല്‍ ബഖറ (سورة البقرة) (Ayah 1:20) – യാസിര്‍ ബിന്‍ ഹംസ