[69] സൂറത്തുല്‍ ഹാക്ക്വഃ (سورة الحاقة) – ശംസുദ്ധീന്‍ ഫരീദ്, പാലത്ത്