[109] സൂറത്തുല്‍ കാഫിറൂന്‍ (سورة الكافرون) – അബ്ദുല്‍ജബ്ബാര്‍ മദീനി