സ്വഹാബികളുടെ സാരോപദേശങ്ങൾ – അബ്ദുല്‍ ജബ്ബാര്‍ മദീനി