സ്വർഗത്തിൽ, ഒരു വീട് നിർമിക്കാൻ (Part 1-8) – ഹാഷിം സ്വലാഹി