സ്വർഗത്തിൽ പ്രവാചക സാമിപ്യം ലഭിക്കാൻ – ഹാഷിം സ്വലാഹി