സ്വവർഗാനുരാഗികൾക്കൊരു താക്കീത് ! – ശംസുദ്ധീൻ ബ്നു ഫരീദ്