സിറിയയും, ഖുദ്സും, സഖറഃയും ചരിത്രത്തില്‍ – അബ്ദുല്‍ജബ്ബാര്‍ മദീനി, ദമ്മാം