തബര്‍റുക് (التبرك) – അബ്ദുല്‍ജബ്ബാര്‍ മദീനി, ദമ്മാം