തിന്മകളിൽ ഏറ്റവും കഠിനമായത് : ശിർക്ക് – അബ്ദുൽ മുഹ്സിൻ ഐദീദ്

തൗഹിദും ശിർക്കും സരളമായി വിശദീകരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണം
(14/5/17 ന് വിട്ലയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ നിന്ന്)