തിരുനബി (ﷺ) യെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ – അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മദീനി