(الغلو) ഉലുവ്വ് – സല്‍മാന്‍ സ്വലാഹി

  • 100% പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് ഉലുവ്വ് ആണോ?
  • ഉലുവ്വും ഉമ്മത്തുൽ വസത്ത്വും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നവരോട്…..