ഉമറും(رضي الله عنه) ഉപദേശ നിര്‍ദേശങ്ങളും – അബ്ദുല്‍ജബ്ബാര്‍ മദീനി