വേദഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ ഉള്ള വിശ്വാസം (الإيمان بالكتب السماوية) – യാസര്‍ മദനി, പകര