വെള്ളം; ആദ്യം വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളിലൊന്ന്! – ഹാഷിം സ്വലാഹി