അല്‍-വലാഉ വല്‍ബറാഅ് (الولاء والبراء) – ശംസുദ്ദീന്‍ ബിന്‍ ഫരീദ്