🎙 ഞാൻ ഏറ്റവും നന്നായി പെരുമാറേണ്ടത് ആരോടാണ്? – ഹംറാസ് ബിൻ ഹാരിസ്
http://edawa.net/nannaayi-perumaarendath-hamras/

📌 #hamras #jumuaquthba