🎙 നിസ്കാരം നമ്മുടെ കൺകുളിർമയാകാൻ 6 കാര്യങ്ങൾ – നിയാഫ് ബിൻ ഖാലിദ്
http://edawa.net/niskaaram-niyaf/

📌 #niyafbinkhalid #swalah