🎙 ഇസ് ലാമിക ഫത് വകൾ (70 Fatwas) – ഹാഷിം സ്വലാഹി
http://edawa.net/fatwa/

📌 #fatwa #hashim_swalahi #translation