യോജിപ്പും വിയോജിപ്പും (الائتلاف والاختلاف) – സക്കരിയ സ്വലാഹി

Based on the book by الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي