സകാത്ത് (Part 1) സകാത്ത് കമ്മിറ്റി’കള്‍ക്ക് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ? – സല്‍മാന്‍ സ്വലാഹി

💎 സകാത്ത് 💎

  • Part 1 – സകാത്ത്, ‘സകാത്ത് കമ്മിറ്റി’കൾക്ക് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ?