അഹ് ലുസുന്ന: വൽ ജമാഅ: അടിസ്ഥാനങ്ങളും വ്യതിയാനങ്ങളും –

അഹ് ലുസുന്ന: വൽ ജമാഅ: അടിസ്ഥാനങ്ങളും വ്യതിയാനങ്ങളും (കാഞ്ഞങ്ങാട് പ്രോഗ്രാം)

  • മുഹ്സിൻ ഐദീദ്
  • നസീം അലി കേച്ചേരി