അല്ലാഹുവിന്‍റെ ഇഷ്ടം നേടാന്‍ – ശംസുദ്ധീന്‍ പാലത്ത്