അല്ലാഹുവിന്റെ പേരില്‍ സ്നേഹിക്കുക – മുഹമ്മദ്‌ നസ്വീഫ്