അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ നോട്ടം ലഭിക്കാത്തവര്‍ – ഹാഷിം സ്വലാഹി