ഏപ്രില്‍ ഫൂളും സത്യവിശ്വാസിയും ( كذبة أول إبريل والمؤمن) – ഹാഷിം സ്വലാഹി