അറഫാ ഖുത്ബ (1436 H) പരിഭാഷ – ശംസുദ്ദീന്‍ ബിന്‍ ഫരീദ്‌