സലഫികളെ നിങ്ങള്‍ ഭിന്നിക്കാതിരിക്കാന്‍ – മുഹമ്മദ്‌ നസ്വീഫ്