ദുൽഹിജ്ജയിലെ നോമ്പ് – സൽമാൻ സ്വലാഹി

  1. ദുൽഹിജ്ജ 10 ലെ എല്ലാ നോമ്പും നോക്കാമോ ?
  2. ദുൽഹിജ്ജ 10 ൽ നബി നോമ്പ് നോറ്റിട്ടില്ല- എന്ന
    ആയിഷ ബീവിയുടെ ഹദീസിന്റെ വ്യാഖ്യാനം