എന്താണ് ബിദ്അത്ത് ? (البدعة) – സല്‍മാന്‍ സ്വലാഹി

ഉമർ  رضي الله عنه  നല്ല ബിദ്അത്തിനെ അനുകൂലിച്ചുവെന്നേ ??

സ്വാലാത്തലേ ,ദിക്റല്ലേ , നല്ലതല്ലേ എന്നീ ന്യായീകരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിൽ പുത്തനാചാരങ്ങൾ കടത്തിക്കുട്ടുന്നവർ കേൾക്കുക  സത്യം മനസിലാക്കുക…