അനന്തരാവകാശ നിയമങ്ങള്‍ (علم الفرائض) – യാസിര്‍ ബിന്‍ ഹംസ