പള്ളിയിൽ ജമാഅത്തായി നമസ്ക്കരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം – സകരിയ്യ സ്വലാഹി