കിതാബുകളിലുള്ള വിശ്വാസം – ഹംറാസ് ബിൻ ഹാരിസ്

ജുമുഅ ഖുത്‌ബ / വിട്ട്ല സലഫി മസ്ജിദ് / 05 സഫർ 1441